Reklamacije

Reklamacije

U slučaju da imate bilo kakvu reklamaciju na proizvod ili našu uslugu, budite slobodni da nas kontaktirate, uvek smo spremni da rešimo svaku situaciju.
Proizvodi koji dolaze u direktan kontakt sa intimnim delovima tela ne podležu raklamaciji, bez opravdanog razloga.
Potrošač može da izjavi reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih prava iz čl.52, 54. i 81. Zakona o zaštiti potrošača, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.
Potrošač može da izjavi reklamaciju telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa). Za reklamacije elektronskim putem, neophodno je preuzeti i popuniti obrazac koji se nalazi u dnu stranice.
Prodavac je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacije potrošača.
Prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.
Evidencija o primljenim reklamacijama se vodi u elektronskom obliku i sadrži naročito podatke o podnosiocu i datumu prijema reklamacije, podatke o robi, kratkom opisu nesaobraznosti i zahtevu iz reklamacije, datumu izdavanja potvrde o prijemu reklamacije, odluci o odgovoru potrošaču, datumu dostavljanaj te odluke, ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio potrošač, načinu i datumu rešavanja reklamacije kao i informacije o produžavanju roka za rešavanje reklamacije.
Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamacju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije.
Prodavac je dužan da postupi skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača.
Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom. Nemogućnost potrošača da dostavi prodavcu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.
Ukoliko kupac želi da vrati/zameni proizvod koji odgovara porudžbini i fiskalnom računu a koji je ispravan, sam snosi troškove poštarine.

Preuzmi obrazac za reklamacije

Pravo potrošača na odustanak od ugovora

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga. Rok od 14 dana računa se od trenutka kada roba dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik. Ukoliko narudžba sadrži više proizvoda koji se ne isporučuju istog datuma, rok od 14 dana počinje da teče kada poslednje naručena roba dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik. Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora popunjavanjem ’Obrazca za odustanak’. ’Obrazac za odustanak’ proizvodi pravno dejstvo od dana kada je popunjen poslat trgovcu putem elektronske poste ili kurira. U slučaju da potrošač odustane od narudžbe i raskine ugovor zaključenog na daljinu, potrošač je dužan da snosi troškove povraćaja robe, lično ili slanjem kurirskom službom. Novac ce kupcu biti vracen po prijemu robe na isti nacin na koji je proizvod i placen osim ako kupac ne insistira na drugi nacin a da to ne povecava troskove prodavcu. Obrazac za odustanak od ugovora prodavac je duzan poslati uz svaki racun koji prati robu porucenu putem web shop-a. Takodje obrazac možete preuzeti OVDE.

Troškove zamene robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

Pravo na raskid

Prema članu 88/2021-3 Zakona o zaštiti potrošača potrošač ima pravo da raskine ugovor o pružanju usluga od opšteg ekonomskog interesa ako nije saglasan sa promenom cene, odnosno tarife, izmenom opštih uslova ugovora navedenim u obaveštenju trgovca, sa kvalitetom pruženih usluga i ako usluga nije pružena.

Potrošač je dužan da uplati iznos za usluge koje su mu pružene do raskida ugovora.

0
  0
  Vaša korpa
  Isprazni korpuVrati se u radnju
   Obračunaj dostavu
   Primeni kupon
   Nedostupni kuponi
   osmimart Stekni 10% popusta
   prolecnaakcija Stekni 10% popusta